حضور فاخته زمانی از انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در برنامه خبرها و نظرها" از تلویزیون صدای آمریکا


ساوالان سسی: خانم فاخته زمانی فعال حقوق بشر و مسئول انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران(آداپ) روز پنجشنبه چهار مرداد در برنامه تلویزیونی "خبرها و نظرهای" بخش فارسی صدای آمریکا به سوالات خانم ستاره درخشش مجری این برنامه پاسخ گفت.

موضوع بحث پیرامون فعالیتهای انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان و وضعیت ترکهای آذربایجانی در ایران بود.

در آغاز خانم فاخته زمانی توضیحی کوتاه از سابقه و فعالیتهای انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان ارائه دادند:

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان (آداپ) از سال گذشته در راستای انعکاس اخبار زندانیان سیاسی آذربایجان جنوبی و موارد نقض حقوق بشر در آذربایجان تاسیس شده است و در این مدت در ارتباط مستقیم با مجامع بین المللی و حقوق بشری بوده و گزارشات مختلف و مبسوطی را به سازمان های حقوق بشر، سازمان ملل، عفو بین الملل و سازمان های مربوطه ارائه داده است.

در ادامه خانم فاخته زمانی با ابراز نگرانی از وضعیت ترکهای آذربایجانی در ایران اظهار داشت:

سرکوب در آذربایجان و برخورد امنیتی با مسائل و مشکلات آن به شدت در جریان است.


ترکهای آذربایجانی در ایران سالیان مدیدیست که‌ برای کسب حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی خود مبارزه‌ می‌کنند، اما هر بار مبارزه،‌ چه‌ در شکل سیاسی و چه‌ مدنی آن، با سرکوب شدید حاکمیت مواجه‌ شده‌ و از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود محروم گشته‌اند .

آنهایی که طرفدار ارتقای هویت فرهنگی آذربایجانی در ایران هستند ، تحت تعقیب قرار گرفته و حکومت ایران در بسیاری موارد با کشتار و زندانی کردن این افراد با اتهاماتی نظیر تجزیه طلبی,تفرقه افکنی و پانترکیسم سعی در سرکوب این مطالبات داشته است.
.
وی همچنین به بازداشت و شکنجه نوجوان آذربایجانی محمدرضا عوض پور به جرم نوشتن جمله"من ترک هستم" به روی دیوار اشاره کرد. او گفت که عوض پور را ۲۴ ساعت از پاها آویزان کرده اند.

البته جنبه دیگر اعتراضات٬ به تبعیضات اقتصادی علیه آذربایجانیها در ایران بر می گردد که منجر به عقب ماندگی اقتصادی و نیز کمبود زیر ساختها و فعالیتهای تولیدی در مناطقی شده است که اکثریت جمعیت آن را ترکها تشکیل می دهند نتیجه این سیاستها مهاجرت گسترده به مناطق فارس نشین و مرکزی می باشد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed