دستگیری سعید متین پور فعال حقوق بشر در زنجان

چهارشنبه دوم اسفند 1385

امروز چهارشنبه دوم۸۵ اسفند مصادف با روز جهانی زبان مادری تظاهرات و تجمعاتی در شهرهای آذربایجان ایران در حال برگزاری می باشد.از ینرو در آستانه این روز جهانی دستگیری و احضار فعالان حرکت ملی آذربایجان از هفته ها پیش از طرف
ماموران امنیتی و انتظامی ایران بطور وسیعی شروع شده است.

بنا به گزارشات رسیده از زنجان امروز سعید متین پور فعال حقوق بشر - رضا متین پور -حسین رحمتی-محمد محمدی - عباس غفاری در این شهر توسط ماموران امنیتی و اطلاعاتی بازداشت شده اند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed