تعليق فعاليت جمعيت اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان

پنجشنبه هفدهم اسفند1385

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهرانسرويس: سياسي دبير سابق جمعيت اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان از اعلام حكم كتبي هيأت نظارت اين دانشگاه مبني بر تعليق فعاليتهاي اين تشكل تا اطلاع ثانوي خبر داد.

داوود خداكرمي در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه اين حكم بدون تشكيل جلسهي هيأت منصفه و حضور آنها صادر شده است، خاطرنشان كرد: در اين ابلاغيه كتبي آمده است كه هيأت نظارت دانشگاه زنجان ضمن بررسي درخواستهاي جمعيت اسلامي و بررسي فعاليتهاي گذشته خصوصا در 6 ماه اخير با توجه به تخلفاتي، به اتفاق آراء كليهي فعاليتهاي جمعيت اسلامي را به استناد بند 2 مادهي 8 دستورالعمل اجرايي آييننامهي تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان متوقف اعلام كرده تا در جلسهي آينده هيأت نظارت با حضور هيأت منصفه به تخلفات جمعيت رسيدگي شود. در ادامهي اين ابلاغيه نيز آمده است جمعيت اسلامي تا تشكيل جلسهي هيأت نظارت با حضور هيأت منصفه حق هيچگونه فعاليتي را نداشته و بايد كليهي دفاتر و مراكز خود را تعطيل كرده و در صورت عدم اجراي مصوبه برخوردهاي قانوني لازم صورت خواهد گرفت.

اين فعال دانشجويي با بيان اينكه در اين ابلاغيه دلايل به صورت شفاف مطرح نشده است، تصريح كرد: حركات و فعاليتهاي جمعيت بر اساس قانون بوده و خواستهاش اجراي قانون است.

وي در پايان با بيان كه اميدواريم با رفع سوءتفاهمات اين مسائل نيز حل شود، اظهار داشت: جمعيت اسلامي به رأي هيأت نظارت احترام خواهد گذاشت و فعاليتهايش را تا اطلاع ثانوي معلق خواهد كرد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed