توقیف هفته نامه وراوی در خیاو(مشکین شهر)

جمعه سیزدهم بهمن 1385

دوستاق: بنا به اخبار رسیده از اردبیل"هفته نامه وراوی" در مشکین شهر که یکی از هفته نامه های فعال در زمینه مساله ملی آذربایجان بود و نقش بسزایی درانعکاس نظرات نخبگان ترک داشت توسط شورای نظارت بر نشریات استان اردبیل توقیف شد

این شورا دلیل توقیف این هفته نامه را عدم انتشار مداوم وتغییر لوگوی این روزنامه ذکر مینمایند اما در افکار عمومی اردبیل دلیل توقیف این نشریه فعالیتهای هویت طلبانه ترکی این نشریه ذکر میشود.هفته نامه وراوی ازآغاز انتشار واز هفت سال به اینسو با فشارهای زیادی روبرو بوده و پس از قیام مردمی خرداد ۸۵ در مشکین شهرکه با بازداشت اعضای هیات تحریریه و مدیر مسئول این نشریه"سلیم زحمت دوست" همراه بود این فشارها تا حد زیادی افزایش یافت ودر نهایت به توقیف این نشریه انجامید.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed