احضار هویت طلبان قم به دادگاه

دوشنبه چهاردهم اسفند1385

بنا به خبرهای دریافتی از قم دیروز یکشنبه آقایان:ابراهیم کاظميمسعود پژمانعلی عبداللهيتوسط اداره اطلاعات به دادگاه احضار شدهاند. گفتنی است که این افراد قبلا نیز توسط اداره اطلاعات بازجوئی شده اند و قاضی دادگاه جرم آنها را پان ترکیسم و معاندت با نظام عنوان کرد است. علی عبداللهی قبلا توسط اداره اطلاعات قم شکنجه شده بود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed