ممانعت زندان اردبيل از حضور عباس لساني

پنجشنبه سوم اسفند 1385

در دادگاه رئيس زندان اردبيل از حضور عباس لساني در دادگاه تجديد نظر تبريز ممانعت كرد.آقاي فقيهي ،وكيل عباس لساني در گفتگو با خبرنگار ساوالان سسی اشاره كرد كه اين تمرد زندان اردبيل از دستورات دادگستري تبريز، به هيچ وجه قابل توجيه نيست.

قرار بود دادگاه تجديد نظر عباس لساني،روز 2اسفند مقارن با روز جهاني زبان مادري،در خصوص رسيدگي به اتهامات مربوط به مراسم قلعه بابك 84 در شعبه 6دادگاه تجديد نظر با قضاوت قاضي ايماني برگزار شود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed