اعلام موجودیت کمیته دفاع از حق تحصیل دانشجویان آذربایجان

یکشنبه بیست و دوم مهر 1386

نظر به اینکه جهت دستيابي به صلح پایدار بین المللی، فرهنگ و تمدن بشری می بایست رشد و اعتلا یابد و این جز در سایه ی آموزش ابنای بشری به حقوق بديهي و اوليه ي خويش نمي باشد و از آنجاييكه رعايت حقوق اساسي انسانها احترام به كرامت و ارزش ذاتي خاندان بشري است و با تاكيد اينكه رعايت حقوق بشر به ثبات سياسي و صلح جهاني منجر مي شود و با ملاحظه ي اينكه حق” آموزش و تحصيل” از بديهي ترين و ابتدايي ترين حقوق انسان ها به شمار مي آيد و توجه به :

- اعلاميه جهاني حقوق بشر كه حق “آموزش” را در ماده ي 26 خود مورد توجه قرار داده است و اشاره دارد كه “هر شخصي حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود” و هدف آموزش و پرورش را در “شكوفايي همه جانبه ي شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادي هاي اساسي” مي بيند؛

- مفاد ماده ۲۷ کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی مبنی بر حقوق افراد متعلق به اقليتهای قومی دينی و زبانی كه در آن به ابعاد مختلف حق آموزش اشاره دارد ؛

- ماده ي 13 از ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مورد پذيرش دولت جمهوري اسلامي ايران كه در آن نيز به تفصيل در مورد حق تحصيل بحث شده است و تاكيد مي كند كه” آموزش‌ و پرورش‌ عالي‌ بايد به‌ كليه‌ وسايل‌ مقتضي‌ بويژه‌ بوسيله‌ معمول‌ كردن‌ تدريجي‌ آموزش‌ و پرورش‌ مجاني‌ به‌ تساوي‌ كامل‌ براساس‌ استعداد هر كس‌ در دسترس‌ عموم‌ قرار گيرد”؛

- مفاد ماده 4 بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ كه در آن نيز به ايجاد فرصت هاي مناسب جهت يادگيري و تحصيل اشاره شده است.

- اصل 3 و 30 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به” آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي” اشاره دارد و دولت را موظف مي نمايد كه “وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد.”

- با عنايت اين نكته كه “حق آموزش پرورش و تحصيل” چنان بديهي، واضح و مبرهن مي باشد كه نيازي به ارجاع آن به اسناد حقوق
بشري نمي باشد.

كميته ي دفاع از حق تحصيل دانشجويان آذربايجان اعلام موجوديت مي كند و خط مشي حركتي خود را در دفاع از حق تحصيل دانشجويان و دانش آموزاني قرار مي دهد كه در مسير حركت هويت طلبي و برابر خواهي در آذربايجان گرفتار آپارتايد آموزشي گشته اند و به انحاي مختلف من جمله آموزشی و روانی از ادامه ي تحصيل محروم مانده اند و از تمامی فعالین حرکت ملی آذربایجان و فعالین حقوق بشر درخواست دارد تا آخرین اخبار و همچنین نظرات و پیشنهادات خود را از طریق آدرس azoyrenci.committee@gmail.com با این کمیته در میان بگذارند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed