اعمال فشار نسبت به خانواده حسن اسدی فعال تبریزی حرکت ملی آذربایجان

جمعه هفتم دی 1386

ساوالان سسی: بنا به اخبار رسیده از تبریز، خانواده و همسر آقای حسن اسدی این فعال تبریزی، از طرف ماموران اطلاعاتی تحت شدید ترین فشارها قرار دارند.

بر اساس همین گزارش، طی روزهای گذشته نیروهای اطلاعاتی برای دستگیری آقای" حسن اسدی"؛ به محل زندگی وی رفته اند. اما چون در آن لحظه، وی در منزل نبوده است،خانواده و همسر این فعال سیاسی را در معرض شدیدترین توهین ها تحقیر ها و تهدیدهای جانی قرار میدهند.

قصد بازداشت حسن اسدی پس از صدور قرار وثیقه، بدون احضاریه کتبی، جملگی از نقض قوانین و ضوابط آیین دادرسی در روند رسیدگی به پرونده این فعال آذربایجانی حکایت می کند.

خاطرنشان می شود آقای حسن اسدی۱۹بهمن ۱۳۸۵ هنگام شرکت در تجمع اعتراضی به حکم زندان عباس لسانی و شرایط غیر انسانی نگهداری وی در مقابل زندان اردبیل دستگیر و بعد از ۵ ماه بازداشت موقت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات اردبیل و زندان تبریز به اتهام عضو ارشد حزب استقلال آذربایجان جنوبی (گایپ) تفهیم اتهام و با ضمانت ۷۰ میلیون تومانی از زندان تبریز آزاد شده بود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed