دقت: ايميل کميته مبارزه با شکنجه زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران هک شده است

شنبه دهم شهریور 1386

آدرس ايميل مورد استفاده کميته مذکور توسط اشخاص ناشناسي هک شده و سپس براي ارسال پيامها و اطلاعات نادرست و غير موثق به آدرسهاي مختلف مورد سؤ استفاده قرار گرفته است.

از تمامي افراد٫ تشکيلات و مؤسساتي که خبر يا بيانيه اي از آدرس نوشته شده فوق دريافت کرده اند٫ قبل از استفاده از آنها با دبير کميته تماس حاصل نموده و اطلاعات دريافتي را به تائيد ايشان برسانند.

ایمیل هک شده : committee.stoptorture@yahoo.comاز تمامي خبرگزاريهاي آذربايجاني درخواست ميشود که با انتشار
اين خبر آگاهي لازم را به مخاطبان خود بدهند و نيز در صورت دريافت اخبار يا بيانيه از آدرسهاي مذکور٫ با دبير کميته تماس بگيرند. پيامهاي منتشر شده تائيد نشده٫ از درجه اعتبار ساقط اعلام ميشوند.

ایمیل جدید :committee.stoptorture@gmail.com

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed