بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبتِ اول مهر، آغاز سال تحصیلی

در بند سوم منشورِ کانون نویسندگان ایران آمده است:

کانون رشد و شکوفایی زبان¬های متنوعِ کشور را از ارکانِ اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهمِ مردم ایران می¬داند و با هر گونه تبعیض و حذف در عرصه¬ی چاپ و نشر و پخشِ آثار به همه¬ی زبان¬های موجود مخالف است.

سال تحصیلی در شرایطی فرا می¬رسد که ملیون¬ها کودک و نوجوان ایرانی با دشواری¬های بی¬شماری روبه¬رو اند؛ کتاب¬های درسی تمامی مقاطعِ تحصیلی دانش¬آموزان با روایتِ تحریف¬شده¬ی تاریخ، به ویژه تاریخِ معاصر، تغذیه می¬شوند. در کتاب¬های فارسی و ادبیات نام و نمونه¬ی آثار بزرگ¬ترین نویسندگان و شاعران معاصر ایران حذف شده است و تلاشی برای شناساندنِ اقوام ایرانی، تنوع و تکثرِ آن¬ها و فرهنگ¬های گوناگونِ این سرزمین صورت نگرفته است. نوآموزانِ اقوام ایرانی از آموزش و یادگیری به زبان مادری محروم اند و نشانی از فرهنگِ قومی خود در کتاب¬های درسی نمی¬¬یابند. این امر زیان¬ِ فراوانی را به فرهنگ¬های ایرانی وارد کرده و نابرابری ژرفی رادر عرصه¬های گوناگونِ فرهنگی و اجتماعی پدید آورده است.

سال تحصیلی جدید در حالی آغاز شده است که هویتِ جنسیتی ترسیم¬شده در کتاب¬های درسی هم¬چنان قانون¬های نابرابرِ حاکم را باز می¬ تاباند و و تعلیماتِ ایدئولوژیکِ حاکم به کتاب¬های علوم انسانی و اجتماعی تسری یافته است.

سال تحصیلی جدید در حالی آغاز شده است که بسیاری از کودکان و نوجوانان باید در بناهای ناامن و کلاس¬های پُرتراکم تحصیل کنند. تبعیض میان اینان و اقلیتی از دانش¬آموزان در مدارس خاص با شهریه¬های گزاف و اختلافِ فاحشِ کیفیتِ آموزش در مدارس گوناگون، طبقاتی شدنِ آموزش و پرورش را به مرزی باورنکردنی رسانده است.

سال تحصیلی جدید در حالی آغاز شده است که اعتراض معلمان به دلیلِ پافشاری بر حقِ صنفی¬شان سرکوب شده است و دانش¬جویانِ دانشگاه¬ها از حضور برخی از استادانِ مستقل و آزاداندیشِ خود محروم شده¬اند.

سال تحصیلی جدید در شرایطی فرا رسیده است که تمامیت¬طلبی و سرکوبِ آزادی اندیشه و بیان بر دانشگاه حاکم است و جای بسیاری از دانش¬جویانِ آزادی¬خواه در دانشگاه خالی است: دانش¬جوِیانی که در وضعی غیرانسانی در زندان، تعلیق و محرومیت¬های دیگر به سر می¬برند یا به دلیلِ اِعمالِ گزینش¬های تنگ¬نظرانه و صرفاایدئولوژیک و عقیدتی از ورود به دانشگاه و نیز ادامه¬ی تحصیل محروم شده¬اند.

اما، کانون نویسندگان ایران با اتکا به منشورِ خود باور دارد که با مبارزه و کوشش برای غلبه بر موانعِ آزادی اندیشه و بیان می¬توان به فضایی متکثر، آزاد و عاری از هر گونه تبعیض دست یافت. تنها در پرتوِ تحققِ این خواسته¬های ابتدائی است که می¬توان آغاز سال تحصیلی را جشن گرفت و تبریک گفت.

کانون نویسندگان ایران
۱۳۸۶/۷/۳

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed