مصاحبه خانم فاخته زمانی و آقای علیرضا جوانبخت با رادیو صدای زنان

خانم فاخته زمانی ، رئیس انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان، روز یکشنبه 7 بهمن 1386 مطابق با 27 ژانویه 2008 در دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان با رادیو صدای زنان مصاحبه کردند.

مصاحبه را از
اینجا می توانید بشنوید.

همچنین در این روز آقای علیرضا جوانبخت قولونجو، سخنگوی آسمک ، در موزد تبعیض های ملی و قومی با همین رادیو مصاحبه کردند.

مصاحبه را از اینجا می توانید بشنوید.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed