صدور یک سال حبس تعزیری برای هفت فعال حرکت ملی آذربایجان در تبریز

لینک خبر- پنج‌شنبه ۱٨ بهمن ۱٣٨۶ - ۷ فوريه ۲۰۰٨

ساوالان سسی : هفت فعال ملی آذربایجانی در تبریز به یکسال حبس تعزیری محکوم شدند.

شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز درخصوص اتهام آقایان ۱- خسرو درخشی۲-یوسف لطف حق۳ -مهدی افسری ۴-محمد علی جوادی ۵- جواد کعنانی ۶-حسن اسدی ۷- طاهر مهدوی، ردیف اول تا ششم دایر بر عضویت در گروه مخالف جمهوری اسلامی یران (حزب استقلال آذربایجان جنوبی (گایپ))ردیف هفتم را دایر بر فعالیت تبلیغی علیه نظام، به حکم یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.

طبق رای صادره اجرای هشت ماه از مجازات متهمین ردیف اول تا پنجم و ردیف هفتم مستندا" به ماده ۲۵قانون مجازات اسلامی بمدت سه سال تعلیق گردیده است.

این حکم از طرف قاضی حملبر رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز صادر شده است

خاطر نشان می شود این هفت نفر طی سال گذشته و امسال در تبریز بازداشت و با قرار وثیقه آزاد گشته بودند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed