ترکهای ایران دست به تجمعات اعتراض آمیزدر لندن زدند

آذربایجان، باکو ، 24مارس / خبرگزاری «ترند نیوز» خبرنگار :گ .احمد اوا / ترکهای ایران دست به تجمعات اعتراض آمیز در لندن زدند.

ترکهای ایران مقیم لندن در برابر خبرگزاری «بی بی سی» دست به تجمع اعتراض آمیز زدند .درخواست اصلی آنها آزادی عباس لسانی یکی از فعالین نهضت ملی آذربایجان (جنوبی) که در زمان حاضر در یکی از زندانهای استاد یزد بسر می برد ، بود .

به رغم برودت هوا در لندن 40 نفر از ترکهای ایران ساکن انگلیس در این تجمع شرکت کردند .

سهند باغ مشه سازماندهنده این تجمع هدف اصلی تظاهرات را آزادی لسانی و تامین حقوق وی خواند .

تظاهرکنندگان در اعتراض به اعمال فشار علیه 30 میلیون ترک توسط حکومت ایران و شکنجه مدافعان حقوق بشر در این کشور که برلزوم رسمی شدن زبان ترکی در آذربایجان جنوبی تاکید دارند انجام شده است.

تجمع مخالفان سیاستهای نژادپرستانه دولت ایران در لندن 2 ساعت طول کشید و در آن اطلاعیه هایی درباره عباس لسانی و وضعیت ترکهای آذربایجان جنوبی در ایران به زبان انگلیسی توزیع شده است . 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed