اجراي حكم فعالين حركت ملي آذربايجان در میاندوآب(قوشاچاي)

چهارشنبه ۱٨ ارديبهشت ۱٣٨۷ - ۷ می ۲۰۰٨

حق: صبح يكشنبه پانزدهم ارديبهشت 1387 ماموران انتظامي مياندواب(قوشاچاي) جهت اجراي حكم 8 نفر از فعالين سياسي حركت ملي در اين شهر از جمله "جلال کودریلو"، "بهبود قلیزاده"، "شاهرخ فرامرزی"، "احمد جدی"، "حسن پورحسین"، "یوسف شکری" و ... به محل كار آنها مراجعه كرده و آنها را به دادگاه انقلاب مياندوآب منتقل نمودند كه در نهایت بهبود قلي زاده و جلال كودريلو ،ناچار به پرداخت مبلغ 5ميليون ريال به عنوان جريمه نقدي شدند.

اين درحالي است كه در قيام خرداد 85 در شهر مياندوآب(قوشاچاي) هيچ گونه اقدامات تخريبي عليه مكانهاي دولتي و شخصي صورت نگرفته و صرفا اعتراضات كاملا به شكل مدني صورت گرفته است.

گفتني است كه در خرداد 1385 در مردم شهر قوشاچاي به مانند ديگر شهرهاي آذربايجان در اعتراض به سياستهاي تبعيض آميز حاكميت دست به اعتراض زدند كه در تظاهرات اعتراض آميز اين شهر "بهبود قلي زاده" طي يك سخنراني با نكوهش از سياستهاي حاكميت،قطعنامه پاياني را نيز قرائت كردند.پس از مراسم پاياني "جلال کودریلو"، "بهبود قلیزاده"، "شاهرخ فرامرزی"، "احمد جدی"، "حسن پورحسین"، "یوسف شکری"به همراه بيش از 35 نفر از فعالين سياسي قوشاچاي(مياندوآب) دستگير و به بازداشتگاهاي اداره اطلاعات اين شهر و همچنين اروميه منتقل شدند.

لازم به ذكر است كه پارسال نيز در اولين سالگرد قيام خرداد مجددا بهبود قلي زاده به همراه آقايان جلال كودريلو، شاهين حسنی، شاهرخ فرامرزي، داريوش عندليبان، عين اله آهنگري،علي سلطاني، مصطفي دولتخواه، امير آقازاده، مرتضي لك، بهكام محمدي، ولي الله ظهرابي و .... دستگيرشده و به مدت 37 روز در زندانهاي اروميه و قوشاچاي و بازداشتگاه هاي اداره اطلاعات اين شهرها در بدترين شرايط نگهداري شدند كه در نهايت هر كدام از اين بازداشت شدگان با سپردن وثقيه چهار صد ميليون ريالي به طور موقت از زندان آزاد شدند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed