ناپدید شدن دهها فعال آذربایجانی در تبریز

يکشنبه ۱۲ خرداد ۱٣٨۷ - ۱ ژوئن ۲۰۰٨

ساوالان سسی: آقايان ماشااله رزمی، رامین رزمی و اکبر حسین زاده در تبریز از جمله فعالانی هستند که علیرغم گذشت بیش از دو هفته از بازداشت اشان هنوز هم در محل نامعلومی نگهداری می شوند.

در طي روزهاي اخير خانواده این فعالین اخباري از نگهداري آنها در بازداشتگاه اطلاعات تبریز دريافت نموده اند ولی عليرغم تمامي پيگيريها از نهادهاي قضائي و امنيتي هنوز کسی پاسخگویی آنها نبوده است و خانواده ها همچنان در نگراني و بي خبري به سر ميبرند.

لاذم بذکر است به گفته منابع موثق در آستانه دومین سالگرد اعتراضات خرداد ۱۳۸۵ آذربایجان و روز اول خرداد در تبریز بیش از ۱۰۰ فعال هویت طلب بازداشت که بسیاری از آنها هنوز هم در بازداشتگاه وزارت اطلاعات زیر شکنجه های جسمی و روحی بسر می برند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed