تعلیق سه حکم زندان محمد رضا عوض پور دانش آموز 16 ساله تبریزی

يکشنبه ٣ شهريور ۱٣٨۷ - ۲۴ اوت ۲۰۰٨

ساوالان سسی: طی روزهای گذشته دو حکم زندان ۵ ماهه و ۴ ماهه محمدرضا عوض پور دانش آموز هویت طلب تبریزی از طرف دادگاه تجدید نظر آذربایجان شرقی بمدت ۴ سال به حالت تعلیق در آمده است.

در تازه ترین حکم صادره محمد رضا عوض پور که پیشتر به اتهام عضویت در جمعیت ها و دسته هایی که هدفشان برهم زدن امنیت کشور می باشد٬ از طرف شعبه ۱۱۸ دادگاه جزائی تبریز به ریاست قاضی نیاکار، به پنج ماه حبس تعزیری و در حکم دیگری از سوی همین شعبه به اتهام تجزیه طلبی، قومیت گرایی و پان تورکیسم به 4 ماه زندان محکوم گردیده بود در شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر آذربایجان شرقی مستحق ارفاق و تخفیف تشخیص داده شده و قاضی دو حکم حبس صادره برای وی را بمدت ۴سال تعليق کرده است.

لاذم بذکر است دادگاه تجدید نظر در حالیکه تمام اعتراضات او را مردود شمرده است ولی با توجه به وضع خاص معترض و سن وی (۱۶ سال) او را مستحق این ارفاق و تخفیف تشخیص داده و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی اجرای مجازات حبس او را به حالت تعلیق درآورده است.

یکماه پیش نیز قاضی امیری رئیس شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی در حکم دیگری حبس شش ماه عوض پور را به مدت سه ماه تعلیق کرد.

در حکم دادگاه چنین آمده بود: "در خصوص تجدید نظر خواهی آقای محمد رضا عوض پور فرزند صادق از دادنامه بدوی شماره 11/2/87-182 صادره از شعبه 118 دادگاه عمومی جزائی تبریز که به موجب آن تجدید نظر خواه به اتهام توهین به مقام معظم رهبری به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردیده است، به شرح مندرج در پرونده با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه مجموعه اوراق آن نظربه اینکه تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مطابقت نداشته و بر نحوه رسیدگی دادگاه بدوی نیز ایراد و اشکال اساسی بنظر نمی رسد، علیهذا دادگاه با استناد بند الف از ماده 257 همان قانون ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی النهایه توجها به موقعیت سنی (جوانی) و عدم سابقه کیفری وی باستناد ماده 25 از قانون مجازات اسلامی، مجازات شش ماه حبس مقرر در دادنامه بدوی محکوم علیه فوق الذکر را به مدت سه ماه تعلیق نموده و دادنامه بدوی را به شرح فوق تایید می نماید".

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed