تماس تلفنی دو دانشجوی بازداشت شده دانشگاه تبریز با خانواده هایشان

شنبه ۲ شهريور ۱٣٨۷ - ۲٣ اوت ۲۰۰٨

خبرنامه امیرکبیر: پس از بازداشت “منصور امینیان” و “مقصود عهدی” از فعالین هویت طلب دانشگاه تبریز، این دانشجویان اولین تماس تلفنی را با خانواده های خود بر قرار نمودند.

طبق گزارش رسیده، امینیان، دبیر انجمن اسلامی دانشکده فنی، طی این تماس کوتاه، از سلامتی خود خبر داده است. همچنین وی به نقل از قاضی پرونده از صدور قرار بازداشت یک یا دو ماهه خود، سخن گفته است.

مقصود عهدی دیگر دانشجوی در بند و عضو شورای انجمن اسلامی دانشکده انسانی و انجمن ادبی سهند نیز در سخنان مشابهی، از قرار بازداشت چند ماهه برای خود خبر داده است. گفتنی است که پیش از این از وی خواسته شده بود که با حضور در بند ۳۷ زندان تبریز، تعهدی را امضا کند که پیش از اقدام، بازداشت شد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed