سورنا هاشمی، عضو انجمن اسلامی دانشگاه زنجان، بازداشت شد

سه شنبه ۲2 مرداد ۱٣٨۷ - ۱2 اوت ۲۰۰٨

خبرنامه امیرکبیر: در پی هجوم روزگذشته نیروهای امنیتی به منزل سورنا هاشمی، وی خود را به دادگاه انقلاب زنجان معرفی کرد. و دادگاه زنجان قرار نیابت به دادسرای تهران را نپذیرفت.

امروز صبح، سورنا هاشمی، خود را به دادگاه انقلاب زنجان معرفی کرد و براساس اخبار رسیده، اتهام وارده به وی، برانگیختن و تشویش اذهان عمومی علیه امنیت ملی بوده است. به غیر از مدعی العموم، دکتر مددی(معاون خاطی دانشگاه زنجان) و خانم تبریزی (همسر دکتر مددی) و دختر قربانی حادثه از دانشجویان دانشگاه زنجان شکایت کرده اند، اما هنوز هیچ اطلاعی از دلیل شکایت آنها در دست نیست.

از وضعیت بهرام واحدی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان و پیام شکیبا، عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه زنجان، حسن جنیدی و آرش رائیجی اطلاعی در دست نیست و دادستان زنجان همچنان حاضر به هیچ نوع اظهار نظری در این رابطه نیست.

محمد علی دادخواه، وکیل دانشجویان دانشگاه زنجان در رابطه با نوع بازداشت بهرام واحدی و سورنا هاشمی عنوان کرد: بازداشت باید با دلایل موجه و قانونی باشد و با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری که آمره است و هیچ کس نمی تواند از آن عدول کند قبلا به متهم ابلاغ شود و پس از ابلاغ مبادرت به جلب وی شود، متهم باید بتواند در بدو ورود از ملاقات وکیل، پدر و مادر خود و دیگر نزدیکان خانوادگی بهره مند گردد و هر نوع اخذ اعلام و اقرار به جبر با توجه به صراحت قانون اساسی از درجه اعتبار و موضع استناد خارج است. از سوی دیگر برابر مصوبات شورای انقلاب فرهنگی مقرر بود که تخلفات دانشجویی از طریق کمیته انضباطی مورد پیگیری و رهیابی قرار گیرد و بدوا پرونده به مراجع کیفری ارسال نگردد.

دادخواه در رابطه با وضعیت پیگیری دادگاه که در زنجان ادامه خواهد داشت و متهمان به دادگاه انقلاب زنجان احضار شده اند افزود: به نظر می رسد، با اندک دقتی نسبت به قواعد الزامی قانون آیین دادرسی کیفری، ماموران موظف در رفتار خود تجدید نظر روا خواهند داشت. نظر به اینکه برخی از متهمان در تهرانند و عسرت و مشقت متعددی از حیث کار و پیشه ای که هم اکنون عهده دار آن هستند رخ خواهد داد و قانون پیش بینی کرده که در چنین مواردی نیابت قضایی از مرجع تعقیب کننده به دادسرای حوزه اقامت متهم بدهند، امکان ارجاع پرونده در تحقیقات مقدماتی در دادسرای تهران به طور نیابت امکان پذیر است.

در همین زمینه:
تلاش برای بازداشت سورنا هاشمی، عضو انجمن اسلامی دانشگاه زنجان

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed