مصاحبه سازمان بین المللی دفاع از حقوق اقلیت ها با خانم فاخته زمانی، مدافع حقوق بشر آذربایجانی

ايران، کشور اقليت هاي پنهان

در سراسر جهان، زنان، مردان و کودکان عادي براي برسميت شناخته شدن حقوق جوامع خود مبارزه ميکنند. فاخته زماني در باره فعاليت خود در حمايت از اقليت هاي ايران با MRG گفت وگو کرد.

فاخته زماني ساکن کانادا و داراي تخصص در ارتباطات بيسيم، بيشتر به دليل مصمم بودنش در اصلاح بي عدالتي هائي که اقليت هاي ايران از آن رنج ميبرند شناخته ميشود. فاخته يک آذربایجاني ايراني، بيش از ۱۸ سال قبل از ايران خارج شده اما وي همچنان در باره سرزمين مادري خود مملو از احساسات بوده و وسائل و روش هاي مدرن ارتباطي را بکار ميگيرد تا اطلاعات مربوط به اقليت ها را جمع اوري و منتشر نمايد.

نگراني فاخته براي شمار زياد جوانان جوامع اقليت که دستگير مي شوند و در معرض شکنجه قرار میگیرند وي را به تاسيس انجمن دفاع از زندانيان سياسي آذربایجاني کشاند، اما وي تهران را در ارتباط با سرکوب همه اقليت ها محکوم ميکند.

ايران- کشور اقليت هاي پنهان

ايران مکاني براي جمع قابل توجه آذربایجاني ها، بلوچ ها، کرد ها. عرب ها و ترکمن ها، که بعضا همه آنها شيعه نبوده و سني، مسيحي، بهائي و يهودي نيز هستند ميباشد. تخمين زده ميشود که مجموع اقليت ها تقريبا معادل نصف جمعيت ايران بوده و آنان گروه های ناهمگون جمعيت را تشکيل ميدهند.

فعاليت هاي فاخته از موقعي شروع شد که وي متوجه شد که به ندرت کسي از فشار عليه آذربایجاني ها در ايران خبر دارد. بعدها وقتي وي دريافت که چه تعداد از بلوچ هامرتبا اعدام ميشوند در حاليکه دنيا در اين مورد بي خبر ميماند، وي موارد مرتبط با بلوچ ها را نيز به عهده گرفت.

مساله نگران کننده اينکه خيلي از آنان جوانان زير ۱۸ سال بودند که بنا به کنوانسيون سازمان ملل قانونا کودک محسوب ميشوند. فاخته به زور ارسال ايميل، تماس تلفني و پرسيدن سوالات شروع به دريافت اطلاعات از شاهدان و اقوام سرکوب شدگان و محکومان نمود. - و البته تهديدات از طرف مخالفان نيز که ميخواستند وي را ساکت کنند سرازير شد.

زندگي براي اقليت ها در ايران پيچيده است. اتهاماتي در رابطه با تخلفات در راي گيري بوده و اقليت ها اگر بر عليه بيانيه ها و اقدامات تحريک آميز اعتراض نمايند بعضا با مقامات بر خورد ميکنند. در کشوري که رسانه هاي همگاني بشدت تحت کنترل قراردارند، در سال ۲۰۰۶ کاريکاتور هائي که آذربایجاني ها را به شکل سوسک مجسم ميکرد موجب طغیان عظيمي گرديد. دبير اين انتشارات زنداني شد-اگر چه بصورت موقت- ولي مقامات به حدي با شدت بر عليه تظاهر کنندگان اقدام کردند که صد ها نفر بازداشت شده و وب سايت هاي آذربایجاني از کشته شدن تعداد زيادي خبر دادند.

سرکوبي و کنترل اقليت ها

اقليت ها در اطراف کشور متمرکز هستند که داراي ثروت نفت، معادن و اراضي کشاورزي مرغوب در طول مرزهاي ايران ميباشند. فاخته ميگويد که چگونه اين مساله- به ظاهر در دفاع از کشور- به دست تهران بهانه ميدهد که اقليت ها را سرکوب کند. وي ميگويد که در برخي مناطق منابع آب تغيير جهت داده شده، مردم بومي کوچ داده شده و خانواده هاي فارس جايگزين آنان شده اند.

يک گروه، بلوچ ها، بخصوص با اقدامات سرکوب گرانه مواجه شده اند -تهران ظاهرا ميترسد که نا آرامي در پاکستان همسايه، ممکن است از مرزها به داخل ايران سرايت کند. اما فاخته ميگويد که صد ها نفر در نوبت اعدام قرار داشته و تخمين زده ميشود که خيلي بيشتر از هزار نفر پس از محاکمه در زندان بسر ميبرند که خيلي از آنها مردان جوان زير ۱۷ سال ميباشند.

در حالي که تهران در خصوص وحدت ملي موعظه ميکند، از نمايندگان اقليتها در داخل ايران- هر موقعيتي هم داشته باشند- تعداد کمي اين ريسک را ميکنند که در اين باره اعتراض نمايند. هر گونه گزارش مبني بر نقض حقوق بشر در خصوص اقليت ها که از واشينگتين صادر ميشود بلافاصله موجب ميشود که تهران اقليت ها را به بي ثبات کردن کشور متهم کند. بر اين اساس فاخته تاکيد ميکند که حمايت کشور هاي ديگر از حقوق بشر بصورت مضاعف مورد نياز است.

وجود پيشاهنگاني نظير فاخته براي اقليت هاي ايران حياتي ميباشد و همانگونه که وي متذکر ميشود ایميل وي هر روز پر تر ميشود. در شرائطيکه يیچيدگي هاي ارتباطات بلو توث ديگر مساله اصلي مورد توجه وي نميباشد، اما همين تکنولوژي است که قادر ميسازد فاخته از مقر خود در کانادا براي حقوق اقليتها مبارزه نمايد.

http://www.minorityrights.org/7596/so-what-do-you-do/fakhteh-zamani-.html

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed