هفت داشجوی تبریز به ۲۱ سال زندان محکوم شدند

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱٣٨۷ - ۲ فوريه ۲۰۰۹

خبرنامه امیرکبیر: پنج تن از دانشجویان دستگیر شده اخیر دانشگاه تبریز به همراه داریوش حاتمی و مجید ماکویی به حکم دادگاه شعبه چهارم انقلاب تبریز به ریاست قاضی حملبر، به سه سال زندان که دو سال آن تعلیقی و یک سال آن تعزیری می باشد، محکوم شدند. همچنین منصور امینیان و مقصود عهدی که بیش از یک ماه را در انفرادی نهاد های امنیتی و چهل روز را در زندان تبریز گذرانیده بودند، تبرئه گشتند.

دادگاه سجاد رادمهر، آیدین خواجه ای، فراز زهتاب، امیر مردانی، احسان نجفی نسب، مجید ماکویی، داریوش حاتمی، منصور امنیان و مقصود عهدی روز شنبه ۲۸ دی ماه و تنها در یک جلسه سه و نیم ساعتی برای ۹ فعال هویت طلب تشکیل شده است.

گفتنی است سجاد رادمهر دانشجوی ارشد مکانیک دانشگاه تبریز، از ۲۷ تیر ماه با سپری کردن ۹۷ روز سلول انفرادی در نهاد های امنیتی و ۷ روز بند عمومی زندان تبریز با قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی، فراز زهتاب و آیدین خواجه ای دانشجوی حقوق دانشگاه تبریز از ۲۷ تیر با سپری کردن ۷۵ روز در سلول های انفرادی نهادهای امنیتی و ۳۰ روز در بند عمومی زندان تبریز با قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی، امیر مردانی دانشجوی برق دانشگاه تبریز از ۲۳ مرداد ماه با سپری کردن ۴۶ روز در سلول انفرادی نهادهای امنیتی و ۳۰ روز در بند عمومی زندان تبریز با قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی، منصور امینیان دانشجوی ارشد مکانیک و مقصود عهدی دانشجوی جغرافیای شهری، از ۳۰ مرداد ماه با سپری کردن ۲۵ روز در سلول انفرادی نهادهای امنیتی و ۴۳ روز در بند عمومی زندان تبریز با قید وثیقه ۲۰ میلیون تومانی، مجید ماکویی دانشجوی کشتی سازی اصفهان، از ۱۰ شهریور ماه با سپری کردن ۲۷ روز در سلول انفرادی نهادهای امنیتی و ۳۰ روز در بند عمومی زندان تبریز با قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی و احسان نجفی نسب دانشجوی برق دانشگاه تبریز از ۸ مهر ماه با سپری کردن ۱۷ روز در سلول انفرادی نهادهای امنیتی و ۱۳ روز در بند عمومی زندان تبریز، آزاد شدند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed