بيانيه ی دانشجويان دانشگاه زنجان در اعتراض به احکام صادره از طرف دادگاه انقلاب اردبيل

جمعه ۲ اسفند ۱٣٨۷ - ۲۰ فوريه ۲۰۰۹

طی چند سال اخير شاهد تبعيد، شکنجه، حبس و اخراج از ادارات و دانشگاه فعالين سياسی آذربايجان بوده ايم. اين اعمال از سه سال پيش و پس از چاپ کاريکاتور موهن روزنامه ی ايران و طی آن قيام مردم آزربايجان شکل جدی تر و شديدتری به خود گرفته است. حاکميت به انواع روش های کثيف و غير انسانی برای جلوگيری از روند رو به رشد جنبش مدنی آزربايجان دست زده و بسيار تلاش کرده اين جنبش را از مسير مدنی و دموکراتيک خود خارج ساخته و سرکوب کند. اين اقدامات طی امسال نمود بيشتری پيدا کرده, طوری که شمار بازداشت شدگان فعالين سياسی_اجتماعی پس از خرداد ۸۷ قريب ۷۰ نفر بوده و روز به روز به وسعت اين فشارها افزوده می شود.

در راستای اين سياست طی چند روز گذشته شاهد بوديم که چند نفر از فعالين سياسی اردبيل به نام های: عسگر اکبرزاده (دانشجوی دانشگاه پيام نور اردبيل _محکوم به ۵ سال زندان در زاهدان )، رحيم غلامی و ودود سعادتی (هرکدام محکوم به ۵ سال زندان در همدان و سمنان )، بهروز عليزاده (سرباز وظيفه_ محکوم به ۵ سال زندان در بجنورد )، اردشير کريمی (دبير انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اردبيل _ محکوم به ۵ سال زندان در هرمزگان ) و حسين حسينی ( دبير سابق آموزشکده رازی اردبيل _ محکوم به ۵ سال زندان در کرمان ) شده اند . همچنين آقايان رامين و ابراهيم صادقی تحت شکنجه های شديد جسمی و روحی ،برای اقرار به اعمال نکرده ، قرار گرفته اند .

اتهامات وارده به اين افراد به قرار زير است :

شرکت در گروه رقص آزربايجانی ، شرکت در مراسم تدفين استاد فرزانه، همکاری با انتشارات اختر تبريز، سرودن شعر ترکی و تشکيل گروه حرکت ملی آزربايجان .

گفتنی است حرکت ملی آزربايجان به کليه ی فعاليت هايی اطلاق می شود که در جهت دفاع از حقوق قانونی و شرعی ملت آزربايجان صورت می گيرد و بقيه ی اتهامات وارده حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران قانونی عنوان شده است .

اين قبيل دستگيری ها و باز داشت ها ، مخصوصا در شرايط فعلی که مدت چندانی تا انتخابات رياست جمهوری باقی نمانده و بايستی کشور در آرامش نسبی باشد ، نشان از ترس ( و در نتيجه شتابزدگی ) حاکميت از اين جنبش مدنی داشته و به زعم خود تمام تلاش خود را برای از ميان برداشتن آن انجام می دهد .

جای تعجب است که حاکميت چگونه پشت به تاريخ کرده و چشم خود را نسبت به حقايق گذشته بسته است ، چه اگر حتی نيم نگاهی به گذشته بيندازد ، خواهد ديد که چگونه کاخ های بنا شده بر استکبار در طول تاريخ از خشم ملت آزربايجان به خود لرزيده است و خواهد فهميد که اين حاکميت را مديون همين مردم است ؛ مردمی که هيچ وقت در مقابل ظلم کمر خم نکرده و نخواهد کرد .

ما دانشجويان دانشگاه زنجان بدينوسيله اين اقدامات شوونيستی و ضد انسانی حاکميت را محکوم کرده و انزجار خود را از اين اقدامات وحشيانه ابراز می کنيم و خواستار آزادی و اعاده حيثيت از افراد بازداشت شده و خانواده هايشان هستيم و اعلام می کنيم که در صورت ادامه ی اين بازداشت ها ، موجبات اعتراضات مدنی دانشجويان دانشگاه زنگان را فراهم آورده است .

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed