ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ زﯾﺴﺘﻦ‬ رواﯾﺖ زﻧﺎن ﺗﺮك‬ - اﻟﻨﺎز اﻧﺼﺎري‬

آواي زن - ﺷﻮاﻫﺪ و آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن اﯾﺮان در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎر ﺟﻨﺲ دوم‬ ﺑﻮدن را ﺑﺮ دوش ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ. اﯾﻦ ﺣﺲ ﻓﺮودﺳﺘﯽ ﺧﺎص زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ و در ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ‬ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد. اﻗﻠﯿﺖﻫﺎي ﻗﻮﻣﯽدر ﺟﺎﻣﻌﻪي ﭼﻬﻞ ﺗﮑﻪي اﯾﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﺮﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﮑﻮه داﺷﺘﻪاﻧﺪ. اﻣﺎ زﻧﺎن اﯾﻦ اﻗﻮام در ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺧﻮد و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎي دﯾﮕﺮ‬ ﻗﻮﻣﯽ ﭼﻪ ﺑﺎري را ﺑﺮ دوش ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟‬

در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﭼﻨﺪ زن ﺗﺮك در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهام. آﻧﻬﺎ "ﻏﯿﺮت" ﻣﺮدان‬ ﺗﺮك را ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮكﻫﺎ را ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﯽ در‬ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻬﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ از ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن ﺗﺮك )در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺸﺮوﻃﻪ‬ و ﻓﺮﻗﻪ دﻣﻮﮐﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن( اﻃﻼع دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ زﻋﻢ آﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺻﺮﻓﺎ‬ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزهاي ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.‬

ﻣﻨﺼﻮره ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺷﻨﺎسﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎن ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎي ﻗﻮﻣﯽدر‬ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ. وي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ زﻧﺎن ﺗﺮك ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد او ﺗﺒﻌﯿﺾ زﻧﺎن ﺗﺮك در‬ ﺟﺎﻣﻌﻪي آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ‬ دﯾﺪ.‬

او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:‬

- ﻫﻨﻮز در ﺑﺴﯿﺎري از روﺳﺘﺎﻫﺎي آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺣﺘﯽ ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ‬ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮي دارﻧﺪ و ﺣﺮف‬ اول و آﺧﺮ را آﻧﻬﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ. در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ﮐﻨﻨﺪهاي دارﻧﺪ. اﯾﻦ زﻧﺎن را در ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺧﻮدي زﻧﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪه‬ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ. اﻣﺎ وﻗﺘﯽ وارد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎي دﯾﮕﺮ‬ ﻗﻮﻣﯽ/ زﺑﺎﻧﯽ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﺎرسﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺗﺤﻘﯿﺮ‬ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﯾﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ‬ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞ آﻧﻬﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ، ﻣﺜﻞ ﻃﻼق و ارث و‬ ... ﻫﻢ ﭼﻮن ﻫﺰاران زن دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻓﺮودﺳﺘﯽ را ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.‬ او ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﻮم ﺗﺮك را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﭘﺲ‬ رﻓﺖ زﻧﺎن ﺗﺮك ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ‬ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ‬ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﺧﺎﻧﻪ‬ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد‬ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪﻧﻔﺲ‬ ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ زﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ. ﺑﺎ‬ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ‬ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ﺑﺎ‬ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق زن در ﺗﻬﺮان‬ و ﺗﺒﺮﯾﺰ. دﺧﺘﺮان ﺟﻮان‬ ﺗﻬﺮان ﺧﯿﻠﯽ زود ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ‬ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎدهي ﻧﻮﺷﺘﻦ، ﺣﺘﯽ در ﺣﺪ وﺑﻼگ‬ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮاي ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ دﻏﺪﻏﻪ اﺳﺖ. آﻧﻬﺎ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن‬ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻏﻠﻂﻫﺎي‬ اﻧﺸﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ دﯾﮕﺮان را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻨﺪاﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن‬ رﺿﺎﺧﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﺪام ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه، زﻧﺎن ﺗﺮك را ﺑﺴﯿﺎر‬ ﻣﻨﺰوي ﮐﺮده اﺳﺖ.‬ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه وﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد،‬ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﺮداﻧﻪي ﺑﺎزاري در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ‬ ﺗﺒﻌﯿﺾزاﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺪ. در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ 08 درﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ دﺳﺖ‬ ﮐﻢ، ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ، زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار و ﺑﺎﺳﻠﯿﻘﻪ را‬ اﻟﻮﯾﺖ اول ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.‬

ﻣﻨﺼﻮره ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪي در زﻣﯿﻨﻪي اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ‬ ﺗﺮكﻫﺎ دارد، ﻧﻘﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎﻧﻪ را در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﺪك ﻣﯽداﻧﺪ‬ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:‬

‫- ﻫﺮﭼﻨﺪ زﻧﺎن زﯾﺎدي در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز‬ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪي اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﺎن ﺣﻖ ﺻﺤﺒﺖ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ‬ زﺑﺎن ﻣﺎدري اﺳﺖ.‬ او ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪي ﺣﺮﮐﺖﻫﺎي‬ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ.‬

- ﺣﺘﯽ آن زﻧﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺤﺖ‬ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﻗﻬﺮﻣﺎنﭘﺮوري ﻣﺮداﻧﻪ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻧﮕﺮشﻫﺎي ﻣﺮداﻧﻪ را در‬ ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.‬ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺼﻮره ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﻨﺖﻫﺎ در‬ روﻧﺪ ﮐﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎع اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ. اﺷﺘﻐﺎل و ﺿﺮورت ﺗﺤﺼﯿﻞ‬ زﻧﺎن در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﮕﺎه ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻨﺖﻫﺎ‬ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎﺣﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:‬

- زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺮدي در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼﮏاش‬ را ﺑﻐﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ‬ ﭼﯿﺰﻫﺎ اﻻن دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ ﺳﻨﺘﯽﻫﺎ ﻫﻨﻮز‬ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آﺷﭙﺰي و ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ‬ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

ﺗﺮاﻧﻪ دﺧﺘﺮ 12 ﺳﺎﻟﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و‬ در داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻦ ﺷﻬﺮ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ. ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن در اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻂ‬ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻗﺮار دارد. اﻫﺎﻟﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ، اردﺑﯿﻞ و ... ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در‬ ﺗﺮك ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮏ ﮐﺮد! اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در 003 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺗﻬﺮان‬ ﻗﺮار دارد و از 03 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد‬ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ‬ اﺻﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ. زﺑﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺶ از‬ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ‬ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖ ﺗﺮك در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎري‬ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ- اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.‬

ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮدان‬ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺼﺐ و ﺧﺸﻦ. او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:‬ - زﻧﺠﺎن ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ و دﺧﺘﺮان اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم‬ ﮐﺎرﻫﺎ و رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪي ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در‬ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ، ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد.‬

او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن ﺷﻬﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:‬
‫- ﻣﻦ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم ﭼﺮا زﻧﺠﺎﻧﯽﻫﺎ اﯾﻨﻘﺪر ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ‬ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﻣﺎ در ﺷﻬﺮ ﯾﮏ اﻣﺎﻣﺰاده دارﯾﻢ ﮐﻪ‬ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ، وﻟﯽ در ﻣﺎهﻫﺎي ﻣﺤﺮم و ﻋﺰاداري از ﺷﻬﺮﻫﺎي‬ دﯾﮕﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﻨﻪزﻧﯽ ﺣﺴﯿﻨﻪي زﻧﺠﺎن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﻪ ﻧﺬر‬ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ در ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ‬ اﺳﺖ. اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﯿﺎه ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ. ﻣﻦ اﻻن ﯾﮏ ﻣﺎﻧﺘﻮ ارﻏﻮاﻧﯽ‬ ﺧﺮﯾﺪهام و ﻫﻤﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.‬ او در داﻧﺸﮕﺎه ﭼﻨﺪ دوﺳﺖ ﺗﻬﺮاﻧﯽ دارد. از او درﺑﺎره ﻧﮕﺎه دوﺳﺘﺎناش ﺑﻪ‬ ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ. ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:‬ ﻧﺪارد ده دﻗﯿﻘﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﺷﯽ و ﻣﺮدي ﻣﺘﻠﮏ ﻧﮕﻮﯾﺪ، ﺗﻨﻪ ﻧﺰﻧﺪ ﯾﺎ‬ ﺑﺪنات را ﻟﻤﺲ ﻧﮑﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ آزاردﻫﻨﺪه اﺳﺖ، ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ‬ ﺑﻪ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮ آﻣﺪهاﻧﺪ.‬ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻧﺪارد و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ‬ در ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮي زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ. او ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﺮان، ﺗﺒﺮﯾﺰ و اروﻣﯿﻪ را اﻧﺘﺨﺎب‬ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ و اروﻣﯿﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺷﯿﮏﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

رﯾﺤﺎن زن ﺟﻮان دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.‬ او دﺑﯿﺮ رﯾﺎﺿﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ زﻋﻢ او ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﻮم ﺗﺮك‬ زﻧﺎن را درﮔﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:‬

- وﻗﺘﯽ در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از آن در روﺳﺘﺎﻫﺎ درس ﻣﯽدادم، ﻣﯽدﯾﺪم‬ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در درك ﺣﺮفﻫﺎي ﻣﻦ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ. آﻧﻬﺎ‬ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ درس ﺧﻮاﻧﺪه‬ ﺑﻮدﻧﺪ. اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺣﺮفﻫﺎي ﻣﻦ را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ. ﻃﺒﯿﻌﯽ‬ ﺑﻮد ﻣﻦ ﻫﻢ درس را ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻢ. اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ از ﻫﻤﺎن‬ ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎرسﻫﺎ ﻓﺮق دارﯾﺪ و اﯾﻦ اﻣﻮزش ﺑﻪ‬ زﺑﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ، ﺧﻮد ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻠﯽ را در ﺷﻤﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.‬ ﻣﺜﻞ ﺗﺤﻘﯿﺮ زن ﺑﻮدن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور و ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻫﺮ روزه ﺑﺮاي زﻧﺎن ﺟﺎ‬ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.‬ او ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ دﺧﺘﺮان ﺗﺮك در ﺟﺎﻣﻌﻪي آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ‬ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:‬

- ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺮدان روي اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ. ﻫﻤﻪي‬ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮاﻗﺐ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﭘﺴﺮي ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ‬ اﺻﻄﻼح آﺑﺮوي ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺮ ﺑﺎد دﻫﺪ. دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺮ و ﮐﺎر‬ دارم ﺑﭽﻪﻫﺎي زﯾﺮ 81 ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ و‬ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺴﺎس. اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻧﺒﻮد آﻣﻮزش در‬ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.‬ اﮔﺮ ﮐﻨﺠﮑﺎوي آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﺳﯿﺐﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ﻋﻮارض ﺑﺪ دﯾﮕﺮي ﻫﻢ دارد ﮐﻪ آن ﻫﻢ ازدواج اﺟﺒﺎري اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎري‬ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻦ در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﻘﯿﻦ‬ دارم ازدواج آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ‬ ﺑﺎ ﻓﻼن ﭘﺴﺮ ازدواج ﮐﻨﻢ.‬

‫)اﺳﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎن، واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.(

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed