اعلامیه حزب اروپای اکولوژی سبزها: مرگ دریاچه ارومیه یک فاجعه اکولوژیکی عظیم است

پنج‌شنبه  ۱۰ شهريور ۱٣۹۰ -  ۱ سپتامبر ۲۰۱۱

دریاچه ارومیه در آذربایجان در شمال ایران در خطر خشک شدن قطعی است. جمهوری اسلامی اخطار های مکرر مردم و متخصصان زیست محیطی را پیوسته نادیده گرفته ومجلس ایران نیز در تصمیم اخیر خود بلحاظ "اقتصادی و ایدئولوژیکی" هر گونه تغییر جهت بهبود را رد نمود. حال آنکه همین سدهای اطراف دریاچه وعوامل دیگر باعث خشکی شده اند.
این دریاچه که دومین دریاچه شور در جهان است و در یکی از مناطق پرجمعیت ایران قرار گرفته احتمال دارد که به یک بیابان عظیم تبدیل شود. درصد شوری آب در این دریاچه بزرگ خاورمیانه باندازه بیسابقه افزایش یافته وطی پانزده سال اخیر مساحت ۵۴۰۰ کیلومتری آن کاهش یافته وچهل درصد از پهنای خودرا از دست داده واحتمال نابودی اش بسیار زیاد شده است. ژرفای دریاچه از دوازده متر به شش متر کاهش یافته واین امر هم ناشی از رشد خشکسالی بوده وهم در رابطه با سیاست نادرست توزیع آب قابل توضیح است. سدهای ساخته شده برای مصرف وآبیاری از ورد آب تازه جلوگیری نموده ویکی از نتایج آن بالارفتن بیسابقه شوری میباشد. شوری آب از حد متعارف که دویست گرم باشد به سیصد وچهل گرم افزایش پیداکرده است.

بعلاوه دولت با پروژه پل میانگذر که ۱٣۰ کیلومتر طول دارداکوسیستم یگانه دریاچه را بهم زده و با ایجاد جاده کشی طبیعت را تخریب نموده است. از یاد نرود که عامل دیگر نابسامانی، پسآب ها و آلودگی های صنعتی است که در اطراف دریاچه ارومیه و مناطق کشاورزی و صنعتی پخش شده وبه سبب عدم بازرسی ومدیریت وارد دریاچه میگردد. باین ترتیب دریاچه ارومیه که تحت کنوانسیون یونسکو قرار داشته ومکان مهمی برای پرنده گان وآبزیان گوناگون میباشد بطرز مهلت مورد ضربه قرارگرفته است.

رود خانه بزرگ زاینده رود که در مرکز ایران است نیز بدلیل ایجاد سد ها و استفاده بیش از حد آب برای صنعت و کشاورزی وویلا های مجلل در بحران فرو رفته و ۱۵۰ کیلو متر آن خشک شده است. در چنین شرایطی کشت کشاورزان نابود شده، محیط زیست و تنوع طبیعی از میان رفته، منطقه های بیابانی افزایش یافته و بیکاری کشاورزان این منطقه بطور بیسابقه بالا رفته است.

سیاست های خرابکارانه جمهوری اسلامی خسارات اکولوژیکی بیشماری بوجود آورده اند واین ویرانگریها در ماههای اخیر خشم مردم رادامن زده ومنجر به تظاهرات توده ای شده است. فعالان زیست محیطی در اعتراض به خشک شدن دریاچه به مبارزات خود پیوسته ادامه میدهند. چندی پیش در دوشهر تبریز وارومیه ، تظاهرکنندگان و طرفداران محیط زیست یکبار دیگر برای اعتراض علیه سیاست دولت وبرای باز کردن سدها به خیابان هاآمدند ودهها نفر توسط پلیس دستگیر شدند. دررابطه با بحران اکولوژیکی زاینده رود ٣۰۰۰۰۰ کشاورز وزحمتکش به گردهمائی ویا تظاهرات دست زده و صدهزار نفر از میان اینان در اعتراض به خشکی زاینده رود و تخریب محصولاتشان علیه بوروکراسی دولتی اقدام بشکایت کرده اند.

حزب اروپای اکولوژی سبز ها از تمام مبارزات مردم ایران درراستای حفاظت ازمحیط زیست حمایت میکند و آزادی فوری افراد دستگیرشده را خواستار است. ما سرکوب فعالان ومبارزان و سیاست ویرانگر دولت ایران درزمینه محیط زیست را محکوم می نمائیم و پشتیبانی خود را برای اکولوژی و کسب دمکراسی در ایران اعلام میکنیم.

حزب اروپای اکولوژی سبز ها
پاریس ٣۱ اوت ۲۰۱۱ 

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed