مراجعه آداپ به فعالان و سازمان های سیاسی آذربایجانی


در روزهای حساس کنونی که همراه با اوج گیری فزاینده حرکات مدنی جوامع غیر فارس ایران برای کسب حقوق ملی، جریان حوادث سیاسی شتاب بیشتری گرفته و توجه جامعه جهانی به آینده منطقه جلب شده است، لازم است موارد زیر را به اطلاع مردم آذربایجان، فعالان حقوق مدنی و سازمانهای سیاسی آذربایجانی برسانیم.


آداپ، از همان آغاز فعالیت خود با مأموریت دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در سال 2006 ، با تصویر نادرستی از ساختار اتنیکی ایران مواجه گشت، که به مدد لابیگری گروه های ایرانی، در طول سالیان دراز ترسیم شده بود. با هدف تصحیح این زمینه غیرواقعی، آداپ ناچار گشت که در کنار مأموریت اصلی خود، مسئولیت تشریح و انعکاس واقعیت های تنوع اتنیکی در ایران و آگاه سازی مراجع و ارگانهای بین المللی د راین مورد را نیز بر عهده بگیرد. مسئولیتی که در عمل، بخش مهمی از فعالیت های آداپ را به خود اختصاص داده است. هر چند آداپ در طول فعالیت های خود در این مسیر، با مقاومت جدی محافلی قرار گرفته که مخالف طرح مسائل آذربایجان بوده اند، اما با تکیه بر کار گروهی، تلاش مستمر و تماس های مکرر با سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، توانسته است به موفقیت های مهمی دست یابد. به این ترتیب، امروز مشاهده می شود که در نتیجه رشد آگاهی ملی در جامعه آذربایجان در داخل و تلاش شبانه روزی فعالان مدنی و مدافع حقوق بشر در خارج از کشور، زمینه های گسترده تری در صحنه جهانی برای تشریح مستقیم وضعیت اتنیکی ایران بخصوص مساله ترک های آذربایجان و سایر نقاط ایران فراهم شده است.

با توجه به ویژگی های موقعیت زمانی کنونی و با در نظر گرفتن گشایش نسبی در صحنه بین المللی برای طرح مسائل آذربایجان، آشکار است که اینک مسئولیتها و وظائف بیشتری در برابر مدافعان حقوق بشر آذربایجانی در خارج از کشور قرار گرفته است. در طول چند ماه آینده، آداپ مستقیما و بصورت پیوسته با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران مرتبط خواهد بود، همچنین آداپ این امکان را یافته که در پارلمان سوئد موضوع چند ملیتی بودن ایران و مسئله آذربایجان را به بحث بگذارد. همچنین آداپ در چند کشور اروپائی از جمله آلمان و انگلستان سمینارهائی برای طرح این موضوعات برگزار و یا در آنها شرکت خواهد کرد. آداپ باید از این فرصت های استثنا ئی به بهترین وجه بهره برداری کرده و در کنار آن برای ایجاد فرصت های جدید سازماندهی کند.

همانطورکه فعالان مدنی در آذربایجان در مقابله با سرکوب دولتی، تنها میتوانند با تکیه به بیداری و حمایت مردمی، دوام بیاورند، فعالان حقوق بشر در خارج از کشور نیز تنها با پشتیبانی و حمایت همه آذربایجانیهای ساکن خارج از ایران قادر به ادامه فعالیت هستند. بدون این پشتیبانی، وظیفه انعکاس نقض سیستماتیک حقوق اولیه انسانی در آذربایجان وتشریح ساختار اتنیکی ایران در صحنه بین المللی غیر ممکن خواهد بود.

آداپ در چارچوب ماهیت حقوق بشری فعالیت های خود و پیوندش با سازمان های بین المللی همچون عفو بین الملل، تنها میتواند به کمک مالی مردم خود تکیه نماید و از این روست که به عنوان یک سازمان حقوق بشری و فارغ از جهت گیری های سیاسی و ایدئولوژیکی موجود در حرکت ملی آذربایجان، پشتیبانی همه آذربایجانی ها و سازمان های سیاسی مربوطه را انتظار دارد.
ما با درک شرائط حساس و تاریخی کنونی، ضمن تشکر از همه آنهائی که تا کنون پشتیبان آداپ بوده اند، از همه دوستداران و حامیان حقوق ملی جامعه آذربایجان و آذربایجانی هایی که به حیات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی سرزمینی که خود را بدان متعلق میدانند علاقمندند، درخواست میکنیم که به هر نحو ممکن همچنان یار ما د راین راه باشند. بدون کمک عاجل مالی برای تامین هزینه های مرتبط با این مسئولیت های مهم و تاریخ ساز، آداپ در ایفای ماموریت های خود با دشواری مواجه خواهد شد. تاریخ برای جبران فرصت های سوخته تکرار نمی شود.

کمک مالی فوری شما به آداپ برای برنامه های چند ماه آینده و در کنار آن تعهد کمک مالی مستمر و ماهانه شما، زمینه قابل اطمینانی ایجاد خواهد کرد تا فعالان مرتبط با آداپ تمام فکر و انرژی خود را صرف بهره برداری از موقعیت ها و دریچه هائی نمایند که ممکن است دوباره اتفاق نیفتند.

فاخته زمانی
دبیر انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)

لطفاً کمک های خود را، هر چند اندک، از یکی راههای زیر به حساب آداپ واریز نمایید:

http://adapp.info/en/index.php?option=com_content&view=article&id=601%3Ahow-to-donate-to-adapp&catid=43%3Atake-action&Itemid=74

اگر در خصوص چگونگی کمک ماهیانه سؤالی دارید لطفاً به ایمیل زیر بنویسید:

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed