العربیه: تظاهرات عليه سياستهاى محيط زيستى دولت در دو شهر بزرگ آذربايجان ايران

در سالگرد اعتراضات عليه "کاريکاتور" و با ياد درياچه اروميه برگزارشد

از آذربايجان ايران خبر مى رسد که دو شهر بزرگ اروميه و تبريز در روزهاى اخير در اعتراض به خشکاندن دریاچه ارومیه و نیز به مناسبت سالگرد اعتراضات معروف به "واکنش آذربايجانى ها در برابر کاريکاتور منتشرشده در روزنامه ايران"، شاهد تظاهرات و درگيريهايى بوده اند.

مدتهاست که فعالان ترک ایرانی با نوشتن مقالات و نشر تصاوير موجب تجمعاتى شده اند که هدف از آنها مخالفت با سياستهاى آبى دولت در آذربايجان بود. به اعتقاد اين فعالان، درياچه اروميه رو به خشکى مى رود و مساحت آن به نحو قابل توجهى کاهش يافته است. تصاوير ارايه شده نشان مى دهد که اطراف و بويژه قسمت شمالى درياچه رو به خشکى رفته و به نمکزار تبديل شده است.

تظاهراتى که به ويژه در روز دوشنبه اول خرداد (21-5-2012) در تبريز و اروميه رخ داد، از دانشگاهها آغاز و به خيابانها کشيده شد.

گفتنی است که در اواخر ماه مه 2006 تهران و بعضى از شهرهاى آذربايجان تظاهراتى را به خود ديدند که محور آنها اعتراض به يک کاريکاتور بود. اين کاريکاتور از آن جهت خشم بخش قابل توجهى از مردم ترک ایرانی مرکز و شمال غرب ايران را برانگيخت که از ديد آنها توهين به احساسات ملى تلقى شد. بعضی از ناظران، علت اصلى را اعتراض به بى توجهى چندین دهه ای مرکز و حکومت به زبان، فرهنگ، اقتصاد و طبیعت آن نواحی دانسته اند.

معترضان شرکت کننده در اعتراضات اخیر گفته اند که سياست هاى زيست محيطى دولت موجب خشک شدن درياچه شده است. آنان همچنين سالگرد تظاهرات اعتراض به روزنامه ايران وابسته به خبرگزاری رسمی این کشور در بهار 2006 را که به گفته آنان با چاپ کاريکاتوری به آذربایجانیهای ایران توهین کرده احیا می کنند.


شاهدان عينى گفته اند که در حوادث چند روز گذشته ماموران دولتى در واکنش به تظاهرات روزهاى اخير در اروميه و تبريز از باتوم و گلوله های رنگی استفاده کرده، تعدادى را زخمى نموده و دهها تن را بازداشت کرده اند.

از جمله بازداشت شدگان، آن گونه که انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران-آداپ، گزارش داده است، علی حامد ایمان (مدیرمسئول روزنامه توقیف شده شمس تبریز)، افسانه توقی(دبیر کانون آذربایجان شناسی دانشگاه تبریز) مى باشند. تعدادى از دستگيرشدگان، پيش از برگزارى تظاهرات، در خانه ها يا مکانهاى کارشان دستگير شده اند.


آخرين خبرها از شهرهای مختلف آذربایجان حاکى است که مراکز شهری عموما تحت تدابیر شدید امنیتی مى باشند و حضور ماموران کاملا محسوس است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed